Regulamin 

1. Kurs obejmuje 15 spotkań po 30 minut (dzieci do 4 lat) lub 40 minut (dzieci powyżej 4 roku życia).

2. Zapisy na kurs przyjmowane są po dokonaniu rezerwacji oraz opłaty za kurs.

3. Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Szkoły Pływania wynagrodzenia z tytułu zajęć z instruktorem oraz odrębnego wynagrodzenia z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Szkołę Pływania w związku z zakupem przez Szkołę Pływania na rzecz Uczestnika usługi korzystania z basenu (odprzedaż usługi basenowej). Szkoła Pływania nie dolicza marży do poniesionych kosztów korzystania z basenu i obciąży Uczestnika według stawek VAT stosowanych do refakturowania usług basenowych, zgodnie z obowiązującym prawem.

4. Zapisu dokonuje się na konkretny dzień i godzinę. Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji w sprawie przydzielenia do odpowiedniej grupy.

5. Wpłata należności za kurs jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem.

6. Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo do zmiany dnia i godziny zajęć danej grupy z powodu małej ilości osób oraz do zmiany instruktora.

7. Klient po wpłaceniu należności za kurs otrzymuje karnet (odbiór przed pierwszymi zajęciami), który upoważnia go do wejścia na halę basenową i uczestnictwa w zajęciach.

8. W ramach opłaty za kurs Klientowi przysługuje 1,5 godziny pobytu na obiekcie w tym 30/40 minut zajęć z instruktorem w Szkole Pływania (w zależności od grupy wiekowej). Rodzic dziecka, które ukończyło 4 lata wykupuje dla siebie specjalny bilet w kasach Aquaparku.

9. Karnetu nie można odstępować; nie dopuszczalne jest wchodzenie z innym dzieckiem, niż wymienionym na karnecie lub wchodzenie do Aquaparku bez dziecka.

10. Uczestnicy kursu zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia. Należy być przynajmniej 15 minut przed zajęciami.

11. Dzieci biorące udział w naszych lekcjach muszą mieć zgodę lekarza-pediatry, który stwierdza u nich brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajęć w wodzie lub oświadczenie Rodzica.

12. Każdy uczestnik kursu musi posiadać własny stój kąpielowy (małe dzieci – specjalne pieluszki do pływania). Strój kąpielowy musi również posiadać rodzic (opiekun) dziecka do lat 4, ponieważ uczestniczy z dzieckiem w zajęciach w wodzie.

13. Od opiekunów dzieci do lat 4, którzy biorą udział w zajęciach w wodzie razem z dziećmi nie wymaga się umiejętności pływania.

14. Zabrania się wchodzenia na halę basenową w odzieży zewnętrznej.

15. Nieobecność na zajęciach zgłoszona oraz niezgłoszona – nieusprawiedliwiona. Nieobecność dziecka na zajęciach należy zgłosić (email, sms) najpóźniej na 12 godzin przed godziną rozpoczęcia zajęć, po tym terminie nieobecność traktowana będzie jak niezgłoszona nieusprawiedliwiona.

16. Odrabianie zajęć.

  • W czasie całej edycji kursu Szkoły Pływania można odrobić 3 nieobecności na zajęciach (zgłoszoną lub usprawiedliwioną). Nieobecności nieusprawiedliwionej nie będzie można odrobić. Nieobecność na zajęciach nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty.
  • Odrabianie zajęć możliwe jest tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu i zapisaniu się na listę osób odrabiających (zgłoszenie musi nastąpić na 12 godzin przed zajęciami). Zajęcia można odrabiać do końca danego kursu (ostatnie zajęcia wg karnetu).
  • Osoby niezapisane na listę osób odrabiających zajęcia nie będą mogły wejść do Aquaparku na podstawie karnetu w celu odrobienia zajęć.

17. Rezygnacja z zajęć w Szkole Pływania naszeDZIECKO

  • Osoby, które chcą zrezygnować z udziału w zajęciach otrzymują zwrot pieniędzy za niezrealizowane jeszcze lekcje z zastrzeżeniem, iż zwrot karnetu powinien nastąpić na 7 dni przed kolejną lekcją, oraz maksymalnie 7 dni przed drugimi zajęciami oraz maksymalnie do 24.01.2024. Cena jednostkowa zajęć wynosi 85 zł.
  • Za zwrot karnetu po ww. terminie potrąca się następujące opłaty manipulacyjne:

– 70 % do sześciu zajęć od momentu rozpoczęcia kursu

– 100% powyżej sześciu zajęć od momentu rozpoczęcia kursu.

18. Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych oraz łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie.

19. Uczestników zajęć naszej szkoły obowiązują regulaminy Aquaparku Sopot.